INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ W SALONIE KOSMETYCZNYM ALEKSANDRA BRUNATH,

84-230 RUMIA, UL. DĄBROWSKIEGO 30

 

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE z 2016 r., L119, s. 1  z późn. zm.

 

Cel stosowania RODO

Ujednolicenie zasad przetwarzania danych osób fizycznych w państwa członkowskich UE.

 

Od kiedy RODO ma zastosowanie?

RODO weszło w życie w 2016 r., natomiast ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

 

Jakie informacje znajdę w tym dokumencie?

Informacje, w jaki sposób w Aleksandra Brunath, 84-230 Rumia, ul. Dąbrowskiego 30 przetwarza się i chroni Państwa dane osobowe, jakie przysługują Państwu prawa.

 

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Adminstratorem w salonie Aleksandra Brunach z/s w Rumi jest pani Aleksandra Brunath, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON: 220749851. Administrator danych osobowych odpowiada za wykorzystanie Państwa danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych, oraz obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit.a lub art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia RODO. Dane osobowe uzyskiwane są bezpośrednio od Państwa, przy wypełnianiu stosownego formularza, przed wykonaniem odpowiedniego zabiegu z zakresu kosmetologii/medycyny estetycznej. Państwa dane osobowe wykorzystywane są w celu wykonania świadczenia usługi, dobrania odpowiedniej procedury zabiegowej, informowania o aktualnych ofertach.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, tj. w wykonaniu świadczenia usługi.

 

Które dane osobowe należy Nam podać?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa zgody. Do wykonania usługi zabiegowej wymagamy podania przez Państwa danych osobowych wskazanych w stosownym formularzu, przed wykonania odpowiedniego zabiegu (jeśli Państwo nie podadzą stosownych danych, Aleksandra Brunath  z/s w Rumi, ma prawo odmówić wykonania zabiegu, kierując się Państwa zdrowiem i bezpieczeństwem przy świadczeniu usług). Stosujemy zasadę minimalizacji danych. Zgodnie z tą zasadą, dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne, do celów, w których są przetwarzane. Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:

  1. dane identyfikacyne,
  2. dane adresowe,
  3. dane kontaktowe,
  4. dane dotyczące stanu zdrowia.

 

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Aleksandra Brunath z/s w Rumi nie przekazuje Państwa danych osobowych żadnym podmiotom przetwarzającym ani innym administratorom. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko przez Aleksandra Brunath z/s w Rumi, celem wykonania usług zabiegowych, informowania o aktualnych ofertach.

 

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię. Liechtenstein i Islandię), ani do państw członkowskich Unii Europejskiej, nie będą również przekazywane żadnym organizacjom międzynarodowym.

 

Automatyczne podejmowanie decyzji

Aleksandra Brunath z/s w Rumi nie dokonuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane od Państwa dane osobowe.

 

Przysługujące Państwu uprawnienia

 Mają Państwo prawo do:

 

– żądania dostępu do danych osobowych w siedzibie Administratora, uzyskania kopii danych osobowych (art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

– żądania sprostowanie (poprawienie) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

– żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), jeżeli zachodzi jedna z okoliczności:

  1. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób

przetwarzane,

  1. b) cofnęli Państwo zgodę, na której podstawie opiera się przetwarzanie danych osobowych,

zgodnie z art. 6 ust. 1a rozporządzenia RODO,

– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)  –  oznacza nakaz przechowywania przez administrator dotychczas zebranych danych oraz brak możliwości dokonywania na nich innych operacji niż przechowywanie.

Katalog sytuacji, w których możliwe jest skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ma charakter zamknięty. Żądanie można skierować do administratora danych osobowych, gdy:

1) kwestionują Państwo prawidłowość danych,

2) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu,

3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dane osobowe adminstrator może przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie:

  1. a) za zgodą osoby, której dane dotyczą,
  2. b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
  3. c) w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
  4. d) z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub RP.

W każdym czasie mogą Państwo cofnąć żądanie ograniczenia przetwarzania danych. W takim przypadku dochodzi do uchylenia ograniczenia i wznowienia przetwarzania danych osobowych w pełnym zakresie.

– żądania cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie

(art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia RODO),

– żądania przeniesienia swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych osobowych wskazanego przez siebie (art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

 

Z w/w praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie papierowej w salonie Aleksandra Brunath z/s w Rumi, bądź w wersji elektronicznej na maila: info@endolashes.com

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

 

Zakres z każdego w/w praw, a także sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

To, z którego uprawnienia Państwo skorzystają, zależy od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania.

 

Skarga

Mają prawo Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe:

Aleksandra Brunath

84-230 Rumia, ul. Dąbrowskiego 30

Tel. 58 380-16-77, 739 099 004

E-mail: info@endolashes.com